Κουπόνια Τεχνολογίας – Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας με 100% Επιδότηση (από 5.000 € - 15.000 €)

Έναρξη Υποβολών: 04/06/2019 - Λήξη Υποβολών: 05/07/2019

Η δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας» αποσκοπεί στην υποστήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντας τους την δυνατότητα να ενισχύσουν την ψηφιακής παρουσία τους. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος ανέρχεται στο 100%.

Οι Επιδοτούμενες Δαπάνες αφορούν:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας (πχ. δημιουργία περιεχομένου, μετάφραση)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (πχ. διασύνδεση με τρίτα συστήματα, διαχείριση, κ.α.)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη mobile app
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λοιπών συστημάτων (πχ. συστήματα διαχείρισης πελατών, συστήματα κρατήσεων, e-commerce)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνικών Digital Marketing (πχ. βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης SEO, Google Adwords, διαχείριση κοινωνικών δικτύων, E-mail marketing, Ανάλυση δεδομένων)

Δικαιούχοι της δράσης

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Κουπόνια Τεχνολογίας» είναι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
 • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο/πρόταση χρηματοδότησης με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία.
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ για την συγκεκριμένη δράση.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4412

Συνημμένο αρχείο (πρόσκληση)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: (Υποβολή φακέλου μέσω: https://www.ependyseis.gr/mis/

Έναρξη Υποβολών: 04/06/2019 - Λήξη Υποβολών: 05/07/2019


Μπορούμε να σας βοηθήσουμε τόσο στην υποβολή του φακέλου, όσο και στην υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στέλνοντας email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2310603045 και 6937462999.